Všeobecné obchodné podmienky

Pacientky používajúce EZbra

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY  

I. Všeobecné ustanovenia
 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e- shop").

 2. Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu je obchodná spoločnosť VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o., Moyzesova 868/67, 017 01 Považská Bystrica, SR, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: sro, Vložka číslo 3427/R, IČO: 36006521, DIČ: 2020440840, IČ DPH: SK2020440840; email: info@vivax.sk, Tel./Fax:: +421 42 432 80 89. (ďalej len “predávajúci”).

 3. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára konkludentne spôsobom uvedeným v čl. II bod 5 a

 4. Kupujúcim je každá fyzická a právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

 5. Pre účely obchodných podmienok e-shopu sa kupujúcim rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

 6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránke e- shopu ezbra.sk

 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu ako úkon kupujúceho obsahujúci vôľu nakúpiť a rovnako obsahujúci informácie o kupujúcom, druh a zoznam objednaného tovaru z poskytnutej ponuky e- shopu, ako aj cena objednaného

 8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred zrealizovaním objednávky tovaru.

II. Objednávanie tovaru

 1. Spôsob objednávania pri zmluve uzatvorenej na diaľku, v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka na internetových stránkach predávajúceho .

 2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo vyznačenom formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.

 3. Jednotlivé objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné uvedenie vyplnenia všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky s objednaným tovarom.

 5. Potvrdením elektronickej objednávky e-mailom dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

 6. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

 7. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Elektronická objednávka odoslaná kupujúcim predávajúcemu je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy a je záväzná.

 8. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

 9. Kupujúcemu je objednaný tovar dodaný prepravnou službou(ďalej len „kuriér“). Cena tovaru a poplatok za dodanie tovaru uvedené na potvrdenej objednávke sú konečné.

 10. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcii nie je možné kumulovať.

 11. Uzavretím zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a že s nimi súhlasí. V pochybnostiach sa má za to, že kupujúci vyslovuje svoj súhlas so znením týchto podmienok najneskôr dňom odovzdania veci. Na tieto podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

III. Ceny tovaru

 1. Predávajúci je platcom.

 2. Každý zaradený výrobok v e-shope má uvedenú cenu v eurách vrátane DPH. Predávajúci sa zároveň zaväzuje dodržať ceny uvedené v potvrdenej objednávke kupujúceho.

 3. K základnej cene objednávky bude pripočítaná cena za prepravu tovaru. Cena prepravy je odvodená od výšky objednávky tovaru a aktuálnej sadzby, ktorá je viditeľná priamo v objednávke. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od závislosti svojho dodávateľa aj bez

IV. Spôsob úhrady kúpnej zmluvy

 1. Platba za tovar prebieha formou dobierky (ďalej len „hotovosť“) na základe faktúry dodanej pri doručení s tovarom.

 2. Spolu s tovarom obdrží kupujúci faktúru (ďalej len „daňový doklad“), ktorú je v prípade reklamácie povinný predložiť.

 3. Platba za tovar je možná v EUR.

V. Dodanie tovaru

 1. Predávajú sa zaväzuje dodať tovar na miesto plnenia uvedené kupujúcim v registračnom formulári a je ním sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho.

 2. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru kuriérom. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho:

  balík: tovar doručovaný prepravnou spoločnosťou na dobierku (poštovné). Druh prepravy verejným prepravcom, je možné vyzdvihnúť v nasledujúci deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade.

 3. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar so statusom „na sklade“ v lehote 1-2 pracovných dní. Lehota na dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.

 4. Predávajúci k cene objednaného tovaru účtuje poplatok za dodanie tovaru podľa spôsobu doručenia vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky.

 5. Cena prepravy zahŕňa doručenie a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia.

 6. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po vložení tovaru do košíka.

 7. Tovar je pri expedovaní zásielky primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

 8. V prípade poškodenia zásielky zavinenej zo strany prepravcu v plnom rozsahu zodpovedá prepravná spoločnosť.

 9. Prepravná spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten je povinný prevziať si zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku

 10. Prípadne nahlásené škody budú riešené s prepravnou spoločnosťou

 11. Reklamáciu zásielky je možné uplatniť do 24h od doručenia, a to za predpokladu, že poškodenie zásielky nebolo zjavné pri jej doručení.

VI. Rozpor s kúpnou zmluvou

Všeobecné ustanovenia

 1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnení bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“).

 2. Toto ustanovenie neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo ho spôsobil sám. 

 VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa Všeobecných obchodných podmienok je povinný:

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy (ďalej len “objednávka”) informovať o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením, napríklad formulárom na odstúpenie od zmluvy zaslaným poštou alebo emailom na adresu VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o., Mládežnícka 2101, 017 01 Považská Bystrica, E-mail: info@vivax.sk, Tel./Fax:: +421 42 432 80 89.

Ďalej je povinný uviesť číslo objednávky , dátum zakúpenia a číslo svojho účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov.

V zmysle § 7 odst. 1, zákona 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ (ďalej len “kupujúci”) oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Za termín prevzatia sa považuje termín prevzatia kompletného tovaru, čo potvrdí spotrebiteľ svojim podpisom na kuriérskej zásielke. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

 1. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nie je možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vopred vzájomnej dohody. 

 2. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné uplatniť podľa spôsobom uvedeným v čl. VII. bod 1 ods. a) a c) do 14 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky, písomne, e-mailom alebo telefonicky.

 3. V prípade, že suma za objednaný tovar bola uhradená, predávajúci sa zaväzuje vrátiť peňažné prostriedky späť na bankový účet kupujúceho, alebo určí iný spôsob, ktorý si predávajúci a spotrebiteľ dojednajú.

 4. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť vopred objednaný tovar. V opačnom prípade kupujúcemu obratom vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, či iné riešenie po dohode s kupujúcim.

 5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim, z dôvodu chybne uvedených údajov, alebo nedostupnosť pri doručení zásielky.

VIII. Vrátenie tovaru

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak bol tovar objednaný prostredníctvom internetu a vyzdvihnutý osobne priamo u predávajúceho.

 2. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci tovar na vlastné náklady na adresu miesta prevádzky predávajúceho:

  VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o., Mládežnícka 2101, 01701 Považská Bystrica. V prípade, ak kupujúci zašle tovar na dobierku, predávajúceho ho neprevezme.

 3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru predávajúci vráti cenu za tovar do 14 dní na účet kupujúceho.

 4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť nepoužitý, zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

 5. Po dohode môže byť vrátenie ceny za tovar uskutočnené formou výmeny za iný tovar v rovnakej cene, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poplatok za dodanie nebude účtovaný, avšak iba v prípade, že ide o jeho prvú výmenu.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 2. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, v takom príde má strana v omeškaní právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 3. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Predávajúci je oprávnený ich kedykoľvek zmeniť. Zmluvné, vzťahy ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok, sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

 4. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služby www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.

 5. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vivax.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

 6. Na vzťahy neupravené objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 7. Na právne vzťahy výslovne neupravené týmito podmienkami alebo osobitným dojednaním sa použijú príslušné ustanovenia slovenských právnych predpisov.

 8. Ak by akékoľvek ustanovenie podmienok bolo v rozpore s kogentnými ustanoveniami platných a účinných právnych predpisov v Slovenskej republike, tak sa použijú ustanovenia týchto predpisov, čo však nemá́ vplyv na platnosť ostatných ustanovení podmienok či na platnosť týchto podmienok ako celku. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že ustanovenia podmienok, ktoré sú odchylné od dispozitívnych ustanovení právnych predpisov, sú takto odchylne dojednané vedome a zároveň̌ prehlasujú, že podľa ich dobrej viery a svedomia, nie sú ustanovenia v rozpore s dobrými mravmi, neporušujú verejný poriadok alebo práva týkajúce sa postavenia osôb, vrátane práva na ochranu osobnosti.

 9. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z týchto podmienok a zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 01.07.2022 . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.